برو پیش روان پزشک

هنوز خیلی ها با این حرف می خواهند بگویند تو دیوانه ای و حالت خوب نیست. اما راست اش را بخواهید همه نیاز دارند گاهی که حال شان خوب نیست بروند پیش روان پزشک؛ حتا خود روان پزشک ها برای آن که حرف بزنند و ببینند مشکل چیست و اگر لازم شد دارو دریافت کنند.چون بیشتر کسانی که به روان پزشک ها مراجعه می کنند اختلال شدید روان پزشکی ندارند. اختلالات اضطرابی و افسردگی، مشکلات […]