راین کتاب به داستان زندگی وروایت با نگاه ونگرشی نو نگریسته می‌شود ونویسندگان ام درصدد هستند که فرهنگ روایی را بومی سازی کنند وحرف تازه ای ارائه دهند وسعی دراصلاح ونوسازس این روش دارند. بعددیگر داستان و روایت که دراین کتاب مدنظرقرارگرفته است ایجاد توانایی روایت در’لحظه وآن ‘است درواقع این نگرش کاملا متفاوت نسبت به داستان و روایت گویی است مهارت درگوش دادن واستفاده از زبان مشترک مشخصه دیگر این کتاب است